Home / Career / Apply
*required field
ตำแหน่งที่สมัคร*
ค่าจ้างที่ต้องการ* บาท
เริ่มงานได้ตั้งแต่*
อายุงาน * ปี
คำนำหน้า*
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)*
Name-Surname (English)*
วันเกิด*
สถานที่เกิด
น้ำหนัก กก.
ส่วนสูง ซม.
สัญชาติ*
เชื้อชาติ*
ศาสนา
บัตรประชาชนเลขที่*
ออกให้ ณ
จังหวัด
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
ออกให้ ณ
จังหวัด
บัตรประกันสังคมเลขที่
ออกให้ ณ
จังหวัด
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภท
สาขา
เลขที่ทะเบียน
ภูมิลำเนาเดิม
เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
ที่อยู่ปัจจุบัน*
เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
อีเมล์*
ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคาร
รายละเอียด หน่วยงาน เดือนปี
ใบอนุญาตผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA
รายละเอียด หน่วยงาน เดือนปี
ใบอนุญาตผู้มีสิทธิทำรายงาน LEED
รายละเอียด หน่วยงาน เดือนปี
ความรู้ภาษาอังกฤษ
รายละเอียด หน่วยงาน เดือนปี
   
สถานภาพ*
จำนวนบุตร(ถ้ามี) คน
คำนำหน้าคู่สมรส
ชื่อ – สกุลคู่สมรส
 
อายุ ปี อาชีพ  
สถานที่ทำงาน  
โทรศัพท์  
ชื่อ – สกุล บิดา
 
อายุ ปี อาชีพ  
สัญชาติ เชื้อชาติ  
มีชีวิต เสียชีวิต  
ชื่อ – สกุล มารดา
 
อายุ ปี อาชีพ  
สัญชาติ เชื้อชาติ  
มีชีวิต เสียชีวิต  
ชื่อ – สกุล ของผู้ติดต่อฉุกเฉิน
ความสัมพันธ์ ที่อยู่เลขที่ หมู่
ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์        
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา/คณะ วุฒิ/วิชาเอก ระหว่าง พ.ศ.
มัธยมศึกษาตอนต้น
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ป.ว.ช.
-
ป.ว.ส.
-
ปริญญาตรี
-
ปริญญาตรี
-
ปริญญาตรี
-
ปริญญาโท
-
ปริญญาโท
-
ปริญญาโท
-
ปริญญาเอก
-
ปริญญาเอก
-
ปริญญาเอก
-
ระยะเวลาการทำงาน
บริษัท/ที่ทำงาน ตำแหน่ง อัตราจ้าง เหตุที่ออก
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ช่วงเวลา
Project Detail ตำแหน่ง Company ประเภท
-
-
-
-
ขนาดไฟล์ที่สามารถ uploadได้ไม่เกิน 500 KB
รูปถ่าย
สำเนา TRANSCRIPT
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี)
สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
สำเนาสูติบัตรบุตร (ถ้ามี)
ประวัติส่วนตัว (RESUME) (ถ้ามี)
แบบ สด. 8 (ถ้ามี)
สำเนาปริญญาบัตร/ ใบรับรอง/ ประกาศนียบัตร/ ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 
Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC