Home / News / PPS มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
PPS มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด  (มหาชน) หรือ PPS ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และการสร้างบุคลากรให้แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรด้าน Information Technology และ Innovation ให้แก่สังคมและประเทศของเรา ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ เองก็มีวิสัยทัศน์ในการนำนวัตกรรมมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้บุคลากรในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน ด้วยการนี้ PPS จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับศึกษาดูงานให้แก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีคุณชนติกาญ วนารักษ์สกุล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา โดยโครงการนี้บริษัทคาดว่าจะสามารถช่วยเพิ่มบุคลากรในด้านดังกล่าว และเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอีกด้วย

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC