Home / News / การสำรวจความพึงพอใจพนักงาน
การสำรวจความพึงพอใจพนักงาน

 ความพึงพอใจของพนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อตวามพึงพอใจ และแรงจูงใจของพนักงาน และนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างความผาสุข ความพึงพอใจและเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในองค์กรต่อไป โดยปี 2559 ที่ผ่านมา พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในเรื่องความเอาใจใส่ในการช่วยแก้ปัญหาจากผู้บังคับบัญชามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83 จากพนักงานทั้งหมด

สุดท้ายแล้วในการ “สร้างคนเก่ง สนับสนุนคนดี และส่งเสริมความสามัคคี” ส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานในบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่องมาตลอด เหตุเพราะความเอาใจใส่ การดูแล การเคารพสิทธิของพนักงาน และการบริหารจัดการที่ดี

 

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC