Home / Knowledge Center : Papers For Share / Technical Bulletin
Technical Bulletin

Slip Form เป็นระบบการเลื่อนคอนกรีตชนิดหนึ่งที่ใช้แบบเหล็กเป็นแบบหล่อคอนกรีตและสามารถเลื่อนตัวขึ้นไปในแนวดิ่งได้ หลังจากคอนกรีตเริ่ม Set ตัว โดยใช้ Hydraulic Tack เป็นตัวขับดันขึ้นไปเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการเทคอนกรีตและผูกเหล็กเสริมไปพร้อมกัน ในอัตราความเร็ว 30 cm/hr โดยประมาณ

งานขุดดินสำหรับระบบกำแพงป้องกันดิน Diaphragm Wall นั้นจะสามารถดำเนินการได้ด้วยกัน 2 วิธี คือแบบมีค้ำยันก่อสร้างจากล่างขึ้นบน (Bottom – Up Construction) และแบบการก่อสร้างใต้ดินแบบมีค้ำยันก่อสร้างจากบนลงล่าง (Top – Down Construction) โดยที่โครงการสินธร วิลเลจนั้นได้เลือกใช้แบบแรก คือ แบบมีค้ำยันก่อสร้างจากล่างขึ้นบน (Bottom – Up Construction)

 ปี พ.ศ. 2555  ประมาณกลางปีผมทราบมาว่าประเทศไทยจะมีโครงการใหญ่เกิดขึ้น เป็นโครงการระดับประเทศ ซึ่งขณะนั้นเองผมก็ไม่แน่ใจว่าบริษัทของเราจะรับทำงานนี้หรือไม่ หรืออีกอย่างทางเจ้าของโครงการจะให้เราทำงานนี้ไหม แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ลงตัวทั้งเรื่องเวลาและโอกาส และต้องขอขอบพระคุณ พี่ประสงค์ พี่สัมพันธ์ และพี่อุทัย ที่ให้โอกาสผมได้มีส่วนรวมในการทำงานโครงการนี้

เนื่องจากภาวะการแข่งขันของธุรกิจใน ปัจจุบันเป็นไปอย่างดุเดือด รวดเร็วและแข่งขันกับเวลา การบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้โครงการประสบ ความสำเร็จภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ วันนี้ช่างมันส์จะพาไปทำความเข้าใจกับความหมายของการบริหารโครงการกันค่ะ

เพื่อทำให้การขนย้ายสินค้าเป็นไปด้วยความปลอดภัย และสะดวกรวดเร็วครับ

ฉนวนกันความร้อนที่ใช้กันมีอยู่หลายแบบ แต่ที่ใช่กันแพร่หลายคือฉววนใยแก้ว และแบบแผ่นอลูมิเนียมหุ้มบับเบิ้ล ซึ่งมีข้อดีและข้อเสีย ต่างกันไป

การ Coring คือ การเจาะพื้น คอนกรีต ด้วยกระบอกเจาะฟันเพชร ซึ่งการเจาะพื้อนคอนกรีตด้วยวิธันี้ จะใช้น้ำหล่อในการเจาะเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นครับ 

การจัดทำ Hotwork Permit เป็นเครื่องมือในระบบการจัดทำด้านความปลอดภัยของ Site งาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้การทำงานที่ต้องใช้ความร้อน

โดยทั่วไป เวลากล่าวถึง Connection เราจะหมายถึง joint ของชิ้นส่วนของโครงสร้างสองชิ้น หรือมากกว่านั้น ซึ่งจะพบเห็นได้เป็นส่วนใหญ่ในโครงสร้างประเภทโครงสร้างสำเร็จรูป (Precast Structure) และโครงสร้างเหล็ก โดยทั้งสองกรณีนี้ การออกแบบ Connection ต้องได้รับการออกแบบให้สามารถต้านทานแรงทั้งในแนวดิ่ง แนวราบ และโมเมนต์ได้เป็นอย่างดี

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.0250/7877 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่สำคัญ , ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง "คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" (27 มิถุนายน 2538), ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง "คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" (27 มิถุนายน 2538)

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วย เขตก่อสร้าง (10 กันยายน 2528) , เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วย ลิฟท์ขนส่งวัสดุชั่วคราว (29 มกราคม 2524),

เรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน" (30 มิถุนายน 2525) , เรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม" (21 ธันวาคม 2531), เรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น" (17 เมษายน 2530)

เรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มี อันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตก หล่น และพังทลาย" (18 ตุลาคม 2534), เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน ประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับลูกจ้าง" (21 พฤศจิกายน 2534),

เรื่อง "ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า" 8 มีนาคม 2522, เรื่อง "ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร" 23 กรกฎาคม 2519 , เรื่อง "ความปลอดภัยเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม" 12 พฤศจิกายน 2519

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC