Home / Knowledge Center : Papers For Share / ประสบการณ์งานช่าง (4) โดย คุณประสงค์ ธาราไชย
ประสบการณ์งานช่าง (4) โดย คุณประสงค์ ธาราไชย

หลายคนไม่เข้าใจ คำว่า "ผลสำเร็จของงาน" กล่าวคือการทำงานทุกชนิดเริ่มที่ปัจจัยการผลิต คือ วัสดุ แรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ เงินทุน ผ่านกระบวนการผลิตคือ วิธีการ แล้วจึงเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลผลิตหรือผลสำเร็จของงาน ทั้งหมดต้องผ่านการควบคุมทุกขั้นตอน ตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นผลสุดท้าย ซึ่งเป็นผลผลิตนั้น ให้มีการควบคุม กำกับดูแล ตามระบบคุณภาพที่ถูกต้องแล้ว โอกาสที่ผลผลิตจะเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า หรือเป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้าไว้นั้นมีสูงมาก แต่โอกาสที่จะไม่เป็นไปตามนั้นก็มี

ปี 2514 ผมจบ AIT สมใจอยาก เมื่อจบปริญญาตรีเมื่อปี 2511 นั้น ผมอยากรู้ว่า ปริญญาตรีวิศวฯ ทำอะไรได้บ้าง จึงออกมาทำงานก่อน ด้วยเหตุผลว่าถ้าเรียนต่อเลยนั้น เมื่อจบมาจะเป็นคนปริญญาโท แล้วไม่ได้ความรู้สึก ด้วยตัวเองว่า คนปริญญาตรีทำงานแล้วรู้สึกอย่างไร ก็คงเป็นอย่างที่เล่าไว้แล้วหลายๆ ตอนในหนังสือประสบการณ์ งานช่างเล่มแรก ผมได้รับการทาบทามจากเพื่อนรุ่นพี่ที่เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ให้ลงไปควบคุมการก่อสร้างที่หาดใหญ่ โดยควบคุมการก่อสร้างบ้านพักอาศัย สะพานเล็กๆ และโรงหล่อ ของคณะวิศวฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับฝากให้ดูแลควบคุมการก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้าที่สนามบินหาดใหญ่ด้วย ปัญหาด้านเทคนิคของการก่อสร้างบ้านก็ไม่มีอะไรมากนัก เป็นปัญหาของการบริหารจัดการที่ผมไม่ได้เรียนมามากกว่า บ้านพักส่วนใหญ่โครงหลังคาเป็นไม้ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อสั่งไม้เข้ามาในหน่วยงานตามกำหนดเวลา ในแผนงานแล้ว วัสดุไม่เป็นไปตามแผนงาน กล่าวคือโรงไม้มีอะไรก็เอามาให้ก่อน ทำให้ผู้รับเหมาช่วงค่าแรงซึ่งมีอยู่หลายชุด นำไม้ยาวมาตัดเพื่อทำงานก่อน ดังนั้นเมื่อไม้สั้นมาถึงหน่วยงานภายหลัง จึงใช้ไม่ได้ต้องแก้ไขกันวุ่นวายและขาดทุน พอสมควร เพราะเหตุนี้ โดยเหตุผลของผู้รับเหมาก่อสร้าง ก็ต้องพยายามที่จะสั่งไม้ให้พอดีความยาว โดยสั่งไม้ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะไม้สั้นมีราคาถูกกว่า เข็ดแล้วครับ ไม้เถื่อน เมียเถื่อน ? เ ข ็ด แ ล ้ว ค ร ับ !! ไ ม ้เ ถ ื่อ น .. เ ม ีย เ ถ ื่อ น ?

ในการก่อสร้างโครงการธนิยะ พลาซ่า นั้น โครงการนี้ได้รับการออกแบบให้มีห้องใต้ดินลึกถึง 2 ชั้น ดังนั้นระบบการป้องกันดินพังในการก่อสร้างห้องใต้ดิน ได้ใช้ระบบ Permanent Sheet Piles กล่าวคือ การใช้ Sheet Piles เก่าตอกเพื่อป้องกันดินพังในแนวที่เป็นกำแพงห้องใต้ดิน แล้วใช้ Sheet Piles ดังกล่าวเป็นแบบหล่อคอนกรีตผนังไปเลยโดยไม่ต้องถอน Sheet Piles ขึ้น กรณีเช่นนี้ต้องเตรียมการก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ มิฉะนั้นส่วนริมอาคารอาจมีฐานรากกีดขวางการตอก Sheet Piles ดังกล่าวได้ การทำเช่นนี้สามารถลดเวลาการทำงานก่อสร้างห้องใต้ดินได้ เพราะการตอก Sheet Piles ในแนวดังกล่าว ทำให้ปริมาณดินที่ขุดน้อยลงและเมื่อไม่ต้องถอน Sheet Piles ก็สามารถ ลดเวลาได้อีก

ในพระราชบัญญัตินี้ ?วิชาชีพวิศวกรรม? หมายความว่า วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมอื่นๆ ที่กำหนดในกฎกระทรวง ?วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม? หมายความว่า วิชาชีพวิศวกรรมที่กำหนดในกฎกระทรวง

ขอขอบคุณชาว PPS ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบรรพชาอุปสมบทของผม ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6-21 พฤษภาคม ศกนี้ หวังว่าทุกท่านคงได้อนุโมทนาบุญกันโดยทั่วหน้า สำหรับปัจจัยที่ท่านทั้งหลายกรุณาทำบุญร่วมกับผมในครั้งนี้ รวบรวมได้ทั้งสิ้นเป็นเงิน 81,881.- บาท ซึ่งผมได้มอบให้กับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ผมรับตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายหาทุนของมูลนิธิฯ อยู่ในปัจจุบันเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนในระดับอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังเป็นการตอบแทนมูลนิธิฯ ที่กรุณามอบทุนการศึกษาแบบเดียวกันนี้ให้กับผมเมื่อ 40 กว่าปีที่ผ่านมา และเป็นส่วนหนึ่งทำให้ผมได้มีโอกาสก้าวมาถึงจุดนี้ได้ในปัจจุบัน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีอาคารวิบัติเกิดขึ้นมากมาย เป็นต้นว่า โรงแรมรอยัล พลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ จังหวัดนครปฐม โรงแรมรอยัล จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่พัง เครื่องเล่น ไฟฟ้าในสวนสนุกไฟไหม้ เป็นต้นจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อีกครั้งเป็นครั้งที่ 3 ในปี 2543 ให้มีการตรวจสอบสภาพอาคาร โดยกำหนดให้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ ต่างๆ กว่ากฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัตินี้ จะคลอดออกมาได้ก็ประมาณปลายปี 2548 คือประมาณ 6 ปี นับตั้งแต่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา

นับจนถึงปัจจุบัน (มกราคม 2550) มีผู้เข้ารับการการอบรมผู้ตรวจสอบอาคารไปแล้วกว่า 200 คน ผ่านการสอบซึ่งจัดโดยสภาวิศวกรแล้วประมาณ 100 คน สำหรับท่านที่ยังสอบไม่ผ่านก็ไม่ต้องเสียใจนะครับ เพราะการสอบนั้นเป็นการวัดผลว่า ท่านได้เรียนรู้ เข้าใจและสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้นั้นไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการหรือไม่ ไม่ใช่เป็นการคัดเลือกเฉพาะบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและสามารถทำข้อสอบได้ดีมากกว่าผู้อื่น เหมือนกับการสอบชิงทุนอะไรประเภทนั้น

มีผู้สอบถามมาเสมอๆ ว่าวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตในระดับภาคีวิศวกร ตามคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543 นั้น เมื่อผ่านการอบรม ผ่านการสอบและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารแล้ว สามารถทำการตรวจสอบงานอาคารได้ทุกประเภท ทุกลักษณะและทุกขนาดได้หรือไม่? งานตรวจสอบอาคาร เป็นงานตรวจสอบอาคารตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบ ซึ่งมีชื่อเต็มว่า ?กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548? ซึ่งมีลักษณะต่างกับงานพิจารณาตรวจสอบตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิศวกร

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC