Home / Project : Current Projects / โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ BLOCK H สยามสแควร์

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ BLOCK H สยามสแควร์

project information
Status In Progress
Design ICE Consortium
Project Manager Project Planning Service PCL.
Site location สยามสแควร์ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ
Detail โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ BLOCK H สยามสแควร์เป็นโครงการใช้ประโยชน์แบบผสมผสาน (Mixed Use) เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 80,000 ตารางเมตร จำนวนชั้น 24 ชั้น แบ่งส่วนการใช้งานภายในโครงการโดย ดังนี้
- Retail (ชั้นG,2,3,10) ประมาณ 13,500 ตารางเมตร
- Siamscape (9) ประมาณ 4,100 ตารางเมตร
- Education (8,9A,11-14) ประมาณ 11,400 ตารางเมตร
- (15-24) ประมาณ 18,200 ตารางเมตร
- มีพื้นที่จอดรถได้ 674 คัน
Project Duration กรกฎาคม 2561 - พฤษภาคม 2564
 
 
 
Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC