training BIM Mobel Start Up
วันที่ : 16 มิ.ย. 2561 เวลา : 09.00-17.00 น. สถานที่ : ณ ชั้น 4 อาคารพงศ์ธีรธร ถ.พระรามเก้า
    BIM Mobel Start Up
   
training แนวทางการเลื่อนขั้นสามัญวิศวกรโยธา
วันที่ : 4 ส.ค. 2561 เวลา : 09.00-12.00 น. สถานที่ : ณ อาคารพงศ์ธีรธร ถ.พระรามเก้า
    แนวทางการเลื่อนขั้นสามัญวิศวกรโยธา
   
training Powerful Communication
วันที่ : 30 มิ.ย. 2561 เวลา : 09.00-17.00 น. สถานที่ : ณ ชั้น 4 อาคารพงศ์ธีรธร ถ.พระรามเก้า
    Leadership Training Course Powerful Communication
   
training การบริหารสัญญาก่อสร้าง FIDIC
วันที่ : 26 พ.ค. 2561 เวลา : 09.00-12.00 น. สถานที่ : ณ อาคารพงศ์ธีรธร ถ.พระรามเก้า
    การบริหารสัญญาก่อสร้าง FIDIC
   
training Essential Innovation Skills
วันที่ : 31 มี.ค. 2561 เวลา : 09.00-16.00 น. สถานที่ : ณ อาคารพงศ์ธีรธร ถ.พระรามเก้า
    โครงการอบรมสัมมาเชิงปฏิบัติการ Essential Innovation Skills
   
training อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
วันที่ : 9 มี.ค. 2561 เวลา : 09.00-16.30 น. สถานที่ : ณ อาคารพงศ์ธีรธร ถ.พระรามเก้า
    อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
   
training จริยธรรม จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพวิศวกรรม
วันที่ : 3 ก.พ. 2561 เวลา : 09.00-12.00 น. สถานที่ : ณ อาคารพงศ์ธีรธร ถ.พระรามเก้า
    อบรมจริยธรรม จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพวิศวกรรม
   
training Construction Cost Control
วันที่ : 7 ต.ค. 2560 เวลา : 09.00 - 16.00 น. สถานที่ : ณ ชั้น 4 อาคารพงศ์ธีรธร
    Construction Cost Control การควบคุมราคาค่าก่อสร้าง
   
Prev1 2 3 4 5 6 7 8 Next