training Universal Design การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
วันที่ : 11 พ.ย. 2560 เวลา : 09.00 - 12.00 น. สถานที่ : ณ ชั้น 4 อาคารพงศ์ธีรธร ถ.พระรามเก้า
    Universal Design การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
   
training ความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง
วันที่ : 30 ก.ย. 2560 เวลา : 09.00 - 16.00 น. สถานที่ : ณ ชั้น 4 อาคารพงศ์ธีรธร ถ.พระรามเก้า
    ความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง
   
training In House Training : วางแผนงานก่อสร้างด้วย Microsoft Project
วันที่ : 2 ก.ย. 2560 เวลา : 09.00 - 16.00 น. สถานที่ : บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
    In House Training : วางแผนงานก่อสร้างด้วย Microsoft Project
   
training BIM for Project Management
วันที่ : 2 ก.ย. 2560 เวลา : 09.00-17.00 น. สถานที่ : ณ ชั้น 4 อาคารพงศ์ธีรธร ถ.พระรามเก้า
    BIM for Project Management
   
training อบรมงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
วันที่ : 26 ส.ค. 2560 เวลา : 09.00-16.00 น. สถานที่ : ณ ชั้น 4 อาคารพงศ์ธีรธร ถ.พระรามเก้า
    อบรมงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
   
training Safety Plan และกฏหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
วันที่ : 15 ก.ค. 2560 เวลา : 09.00-16.00 น. สถานที่ : ณ ชั้น 4 อาคารพงศ์ธีรธร ถ.พระรามเก้า
    Safety Plan และกฏหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
   
training On the job trainning : ข้อกำหนด ISO และการนำไปปฏิบัติ
วันที่ : 17 มิ.ย. 2560 เวลา : 09.00-16.00 น. สถานที่ : ณ ไซต์สินธรวิลเลจ ถ.หลังสวน
    On the job trainning : ข้อกำหนด ISO และการนำไปปฏิบัติ
   
training In House Training อบรมงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2560 เวลา : 18.00 - 20.00 น. สถานที่ : ณ โครงการบางนา วงแหวน กม.10 (คอกม้า)
    In House Training อบรมงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
   
Prev1 2 3 4 5 6 7 8 Next