training English Writing Beginning to Success
วันที่ : 9 พ.ค. 2558 เวลา : 9.00-12.00 สถานที่ : ตึกพงษ์ธีรธร
    English Writing Beginning to Success
   
training อบรมเรื่อง งานระบบโครงสร้างป้องกันดินพัง (Soil Protection System)
วันที่ : 28 มี.ค. 2558 เวลา : 09.00 - 16.15 น. สถานที่ : ชั้น 4 อาคารพงศ์ธีรธร
    อบรมเรื่อง งานระบบโครงสร้างป้องกันดินพัง (Soil Protection System)
   
training อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
วันที่ : 27 ก.พ. 2558 เวลา : 08.30 - 16.30 น. สถานที่ : ณ ชั้้น 4 อาคารพงศ์ธีรธร ถ.พระรามเก้า 60 กรุงเทพฯ
    ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร” วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 4 อาคารพงศ์ธีรธร ถ.พระรามเก้า 60 กรุงเทพฯ
   
training ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the job training : ISO 9001)
วันที่ : 18 ต.ค. 2557 เวลา : 09.00-16.00 น. สถานที่ : Site The Street Ratchada
    ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the job training : ISO 9001)
   
training Leadership Development Program From Good to Great
วันที่ : 11 ต.ค. 2557
    Leadership Development Program From Good to Great
   
training ฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ Microsoft Project ในการวางแผนและติดตามงานก่อสร้าง
วันที่ : 20 ก.ย. 2557
    การวางแผนงานก่อสร้างถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง จะต้องนำไปใช้ในการควบคุมเวลาของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
   
training การบริหารและการจัดทำเอกสารที่ใช้ในหน่วยงานก่อสร้าง
วันที่ : 23 ส.ค. 2557
    ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของโครงการต่างๆ นั้น นอกจากการควบคุมคุณภาพ และค่าก่อสรางแล้ว การบริหารจัดการระบบเอกสาร ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ
   
training กลยุทธ์การบริหารโครงการ (Strategic Project Management)
วันที่ : 26 ก.ค. 2557
    ปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างได้เจริญรุดหน้าไปอย่างมาก มีอาคารต่างๆ เกิดขึ้นมากมายตามภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ
   
Prev1 2 3 4 5 6 7 Next