training Facade Work
วันที่ : 12 ธ.ค. 2558 เวลา : 09.00 - 16.00 สถานที่ : ณ อาคารพงศ์ธีรธร ถ.พระรามเก้า
    Facade Work
   
training อบรมการบริหารสัญญาก่อสร้าง
วันที่ : 28 พ.ย. 2558 เวลา : 09.00-16.00 สถานที่ : อาคารพงศ์ธีรธร ถ.พระรามเก้า
    อบรมการบริหารสัญญาก่อสร้าง
   
training English Writing Beginning to Success
วันที่ : 14 พ.ย. 2558 เวลา : 09.00 - 12.00 สถานที่ : ตึกพงศ์ธีรธร
    English Writing Beginning to Success
   
training อบรมเรื่อง กรณีศึกษาการตรวจการใช้งานอาคารสูง
วันที่ : 17 ต.ค. 2558 เวลา : 09.00-16.000 น. สถานที่ : ณ ห้องอบรม ชั้น 4 อาคารพงศ์ธีรธร
    กรณีศึกษาการตรวจการใช้งานอาคารสูง
   
training อบรมเรื่อง การควบคุมงานคอนโดมิเนียม
วันที่ : 8 ส.ค. 2558 เวลา : 09.00-16.000 น. สถานที่ : ณ ห้องอบรม ชั้น 4 อาคารพงศ์ธีรธร
    การควบคุมงานคอนโดมิเนียม
   
training การอบรมเรื่อง ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
วันที่ : 30 พ.ค. 2558 เวลา : 09.00-16.00 น. สถานที่ : ณ ชั้น 4 อาคารพงศ์ธีรธร
    การอบรมเรื่อง ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
   
training English Writing Beginning to Success
วันที่ : 9 พ.ค. 2558 เวลา : 9.00-12.00 สถานที่ : ตึกพงษ์ธีรธร
    English Writing Beginning to Success
   
training อบรมเรื่อง งานระบบโครงสร้างป้องกันดินพัง (Soil Protection System)
วันที่ : 28 มี.ค. 2558 เวลา : 09.00 - 16.15 น. สถานที่ : ชั้น 4 อาคารพงศ์ธีรธร
    อบรมเรื่อง งานระบบโครงสร้างป้องกันดินพัง (Soil Protection System)
   
Prev1 2 3 4 5 6 7 8 Next