training การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project)
วันที่ : 28 มิ.ย. 2557
    ปัจจุบันงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของภาครัฐ มีแนวโน้มที่จะเป็นโครงการขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   
training ฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ English Conversation (Intermediate level)”
วันที่ : 15 มี.ค. 2557
    ฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ English Conversation (Intermediate level)”
   
training ฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ English Conversation (Beginning level)”
วันที่ : 25 ม.ค. 2557
    ฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ English Conversation (Beginning level)”
   
Prev1 2 3 4 5 6 7