Home / Whistleblow
การแจ้งเบาะแส
    คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการส่งเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการดำเนินการของบริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน
ระบบ ควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่านอีเมล์กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้โดยตรง ได้ที่ Email: whistleblow@pps.co.th
Name - Last Name *
E-mail *
Phone *
Subject *
Project *
Categories *
  to send direct inquiry to the audit committee, please send e-mail to auditcom@pps.co.th
Detail *
Security Code *
 
* required field
 
กระบวนการแจ้งเบาะแส
1. แบบฟอร์มในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. ผ่านอีเมลล์กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
3. แหล่งที่มาของเบาะแสจะต้องสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้
4. ผู้ที่ร้องเรียนและพยานจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม
5. การร้องเรียนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ร้ายหรือแจ้งเท็จ ถือว่ามีความผิดตามกฏหมาย
 
 
 
whistleblow For more information, please contact us:
Email: whistleblow@pps.co.th
Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC