Home / News / การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

 นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟวิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยได้มีผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 25 ราย รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 245,720,266 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.2196 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 509,586,309 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC